Õigusnõustamine

Teenuse maksumus

Esmase konsultatsiooni maksumus on 50 eurot, mis sisaldab peale asjaoludega tutvumist:

  • esmast juriidilist nõustamist;
  • hinnangut asja perspektiivikusele;
  • ettepanekuid edasiste tegevuste planeerimiseks.

 

1. Andmekaitseõigus

Nõustame ja esindame kõigis andmete töötlemise ja kaitsmisega seonduvates küsimustes, nii kohtuvälistes vaidlustes, kui ka kohtumenetlustes. Meie juristid aitavad andmekaitset integreerida teie ettevõtte igapäevasesse tegevusse, juurutada nõuetekohased andmete töötlemise protsessid, koostada vajalikud sisedokumendid ning lepingud koostööpartneritega. Ühtlasi toetame ja esindame teid suhtlemisel järelevalveasutustega.

 

2. Võla ja lepinguõigus

Meid ümbritsev elu on täis juriidilisi seoseid, millega puutuvad igapäevaselt kokku nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Kõige sagedamini puutume kokku võlaõiguslike suhetega ehk isikutevaheliste suhetega, millest ühel poolele on kohustus midagi teha ja teisel poolele õigus nõuda kohustuse täitmist. Võlasuhte tekkimise peamiseks aluseks on lepingud. Seetõttu on ka enamus õiguslikke vaidlusi seotud just lepingutega. Korrektselt ettevalmistatud lepinguga suudetakse vältida edaspidiseid vaidlusi. DAAN osutab igakülgset õigusabi kõikides lepingutega seonduvates küsimustes. Oma valdkonna spetsialistid esindavad Teid lepingueelsetel läbirääkimistel, et saaksite astuda tehingutesse võimalikult parimatel tingimustel ja oleksite enne tehingusse astumist teadlik endale tehinguga kaasnevatest õigustest ja kohustustest ning võimalikest riskidest.

 

3. Ühinguõigus ja äritehingute nõustamine

Äriõiguse mõiste on äärmiselt lai. Iga ettevõtlusega tegelev isik on seotud äriõigusega läbi äriühingu loomise, omandamise, juhtimise ning miks mitte ka lõpetamise. Ärivaldkonnas tegelemisel ei ole võimalik selle õigusvaldkonnaga kokku mitte puutuda. Ärivaldkonnas vastuvõetud ettevõtet puudutavad otsuseid ei tehta kiirustatult ega läbimõtlematult. Oma otsustuste kvaliteedi tagamiseks ei ole kunagi liiga vara kasutada vastava valdkonna asjatundjaid.
DAAN pakub Teile mitmekülgset tuge äriühingute ja nende filiaalide asutamisel, juhtimisel ja likvideerimisel, sealhulgas aitame äriühingutel laiendada oma äritegevust ka piiriüleselt. Meie partnerid aitavad Teil muuhulgas ette valmistada, läbi viia ja dokumenteerida üld-, nõukogu- ja juhatuse koosolekud, koostada osanike- ja aktsionäride vahelisi lepinguid ning nõustada Teid omanikevaheliste lahkarvamuste lahendamisel ja muudes äriõiguslikes vaidlustes nii kohtuvälises, kui ka kohtulikus menetluses.

 

4. Tööõigus

Tööõigus on lepinguõiguse üks eriliikidest. DAANi rahvusvahelise võrgustiku tööõiguse spetsialistid esindavad ja nõustavad kliente väga erinevates tööõiguste küsimustes sh

– töölepingute koostamisel ja sõlmimisel;
– töövaidlustes (kohtus ja töövaidluskomisjonis);
– töötaja vastutusega seotud küsimustes;
– ettevõtte sisekorraeeskirjade ja muude siseregulatsioonide koostamisel;
– kollektiivlepingute sõlmimisel;
– renditööjõuga seotud küsimustes;
– läbirääkimistel ametiühingutega.

 

5. Maksuõigus

Välisturule sisenemisel on üheks oluliseks teemaks sihtkohariigis tekkida võivad võimalikud maksudega seotud küsimused.

DAAN maksuspetsialistid annavad informatsiooni sihtkohariigi maksudega seotud küsimustes. Analüüsivad Teie äritegevusega seotud maksuriske, vajadusel nõustavad revisjoni toimumise ajal, on valmis Teid esindama maksumenetluses ja vajadusel maksuotsuste vaidlustamisel.

 

6. Perekonnaõigus

Perekonnaõigus on valdkond, mis puudutab igat inimest. Perekonnaõiguse valdkonnas on peamised probleemid seotud ühisvara jagamisega, lastele elatise maksmisega ja ühiste laste elukoha ja suhtlemiskorra kindlaksmääramises. Olukorrad võivad küll olla keerulised aga igasugusest olukorrast on aga olemas väljapääs ja lahendus. Meie aitamegi parimate lahenduste leidmisel.

 

7. Karistusõigus

Kaitseme kliente kõikides kriminaalasjades mis on seotud ametialaste, majandusalaste, varavastaste, isikuvastaste kuritegudega. Samuti esindame kriminaalmenetlustes kannatanuid ja tsiviilhagejaid.