Isikuandmete kaitse ja andmekaitsespetsialisti teenus

DAAN andmekaitse eksperdid lähtuvad isikuandmete kaitse üldmäärusega vastavusse viimisel ja andmekaitsespetsialisti teenuse pakkumisel iga kliendi personaalsetest vajadustest. Selline lähenemine tagab parima ja kvaliteetsema tulemuse andmekaitsel ning minimeerib hilisemate etteheidete ohu isikuandmete töötlemisel. Mida pakume:

 

1. NÕUSTAMIST ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSEGA VASTAVUSSE VIIMISEL

 

Nõustamisteenuse maksumus – 50 eurot/tund.

 

2 ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSEGA VASTAVUSSE VIIMIST JA MÄÄRUSE JÄRGIMISE TÕENDAMIST

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt peavad kõik juriidilised ja füüsilised isikud vastama määrusega kehtestatud isikuandmete kaitse nõuetele ning suutma seda ka järelevalveasutustele tõendada.

Pakume vastavusse viimise paketis:

1) selgitame välja mis ulatuses üldmäärus Sinu ettevõttele kohaldub;

2) viime läbi vastavusauditi ja kaardistame andmevood;

3) hindame mõjuhinnangute koostamise vajadust ja viime läbi mõjuhinnangud;

4) kehtestame protseduurid, sisereeglid, registripidamise ja vaatame üle lepingud;

5) viime sisse intsidentidest teavitamise korra;

6) määrame vastutavad isikud ja auditeerimiskorra;

7) viime läbi andmekaitsealaseid koolitusi.

 

Ettevõtte isikuandmete kaitse nõuetele vastavusse viimise paketid algavad 450 eurost.

 

3 ANDMEKAITSESPETSIALISTI TEENUST (DPO)

Üldmääruse kohaselt peab isikuandmete töötleja määrama oma koosseisu andmekaitsespetsialisti, kui

a) tegemist on avaliku sektori asutuse või organiga;

b)kui andmetöötlemise eesmärgiks on ulatuslik andmesubjektide korrapärane ja süstemaatiline jälgimine;

c) põhitegevuse moodustab andmete eriliikide (delikaatsete isikuandmetega) ulatuslik töötlemine.

Eelnimetatu ei tähenda, et muudel juhtudel oleks keelatud koosseisu andmekaiste ametnikku lisada. Seda on soovitatav alati teha, kui soovitakse ettevõttes tagada igakülgset andmekaitsealast korrektust.

Arvestades andmemahte ja töötlemise ulatust võib juhtuda, et majandustegevuses ei ole otstarbekas ettevõttesse vastavat täistööajaga ametikohta luua. Selleks pakumegi andmekaitsespetsialisti teenuse sisseostmise võimalust vastavalt Teie ettevõtte optimaalsele vajadusele.

 

Andmekaitsespetsialisti teenuse maksumus 100 eurot/kuus.